Acords Català

Avís legal

Condicions d’ús
Acceptant la present política de privacitat, vostè es responsabilitza d’utilitzar aquest web, així com els serveis que ofereix, de forma legal i lícita, d’acord amb el disposat a les següents clàusules i de forma que no es produeixi un perjudici en els drets o interessos de terceres persones o entitats, o que pugui malmetre la imatge i/o serveis oferts per aquest web.

Exclusió de responsabilitat
La utilització d’aquest web es responsabilitat total de l’usuari, d’aquesta manera, AcordsCatalà no es responsabilitza de possibles danys derivats de problemes de connexió, virus informàtics, problemes de xarxa motivades per causes alienes a AcordsCatalà, lentituds o problemes causats per deficiències o sobrecàrregues als seus dispositius, ús incorrecte del web, problemes a les línies telefòniques o sistemes elèctrics, ni qualsevol altra alteració produïda al software (programari) ni al hardware (maquinari) de l’usuari. 

Alhora, AcordsCatalà no es fa responsable dels danys ocasionats per intromissions il·legítimes fora del seu control, o de danys i perjudicis causats pel mal ús del contingut del web. Tampoc respondrà per les conseqüències derivades dels errors, omissions o defectes en la informació que puguin existir al web.

Relacions contractuals
L’accés a la pàgina no suposa en cap cas l’existència d’una relació contractual entre l’usuari i AcordsCatalà.

En conseqüència, AcordsCatalà no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d’actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web. AcordsCatalà no és propietari del contingut publicat al web.

Continguts del web i enllaços
AcordsCatalà es reserva el dret d’afegir, canviar, modificar o eliminar en qualsevol moment i sense previ avís la informació publicada a la pàgina web, per la qual cosa es aconsellable revisar periòdicament el web per estar al corrent dels canvis efectuats.

El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels comentaris, opinions i/o discussions aliens que es transmeten, allotgen o publiquen a la web. De la mateixa manera, no es responsabilitza dels continguts que es faciliten l’accés des del web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l’esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Aquelles entitats o persones que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, vulguin establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que permet únicament l’accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

Suspensió temporal de l’accessibilitat al web
AcordsCatalà es reserva el dret de suspendre, modificar i/o tancar temporalment o definitivament i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat de la present pàgina web per la necessitat eventual d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat per AcordsCatalà.